Haiku by Friends

Koleksyon dagiti haiku iti saba-sabali a pagsasao naggagpu kadagiti nainspiraran a gagayyem daytoy a blog. Daksang-gasat ta awan translation na dagiti dadduma.

A collection of haikus in different languages from inspired friends of the blog. Unfortunately, some have no translations.

IMPORTANT: These poems are the intellectual property of their respective authors and is subject to intellectual property rights. Use of these poems are subject to author’s approval.

****

Naggapu ken CECILIA IGUIRON FANTASTICO:

Language: Tagalog

Paghanga

Hanga sa tula,
Sinubok din gumawa
Kaaliw pala

Pagmamaliw

Twing nagmamaliw
Tinatanaw ang langit
Puso’y hihibik

a-dose ng Hunyo

bansang malaya,
naglipana ang dukha,
laya na nga ba?

afghan burka

mukhang may saplot
babaeng nakabalot
s’ya’y huhulagpos.

her face is covered
blanket draped on her body
soon she’ll seek freedom

Language: English

on Skype

a chance everyday
To reach your heart, touch my soul.
Skype gives us a way.

****

naggapu ken JO VITALES:

Language: Ilocano

ay, nadagaang
sardam a kaawanmo
ur-urayenka

Matuokan

inton kaano
nga aklonem ‘toy ayat
matuokanak

daniw

nakamuttaleng
matak a naikuleng
Ay, nakalabos

Igam

toy samuraiko
atiddog ken natadem
huy, tomaraykan!

Mawaw

susopem ubbog
dua a turod nauneg
takwem; inumem

Naragsak

Unayen ta paggaak
Nagsarangsangen
Awisenna ‘toy riknak

billit

Sumirigsirig
Billit a nakutoran
Malammin unay

Bituen

Umalis-alis
Kabassitan a bituen
Makaayayo

Denggem Koma

Innak idaniw
Ikantak ´toy balikas
Ay-ayatenka

****

Naggapu ken JUN BALLERA:

Language: Ilocano

Pagkitaan

Agkitata, fren
Adayo daliasaten
Internet manen.

Rendezvous

Let us see each other, friend
The distance to cover is far
Internet again

****

Naggapu ken CATHERINE MULDONG-CHOI:

Language: Kapampangan

Kaulaga na
Keng bingut a daragul
Gatas ning inda

Important indeed
To a growing infant
Mother’s precious milk.

****

Naggapu ken ROY VADIL ARAGON:

Language: Ilocano

ay, nadagaang
rabii aglingling-et
iliw tumtumrem

*

agrikabrikab
barukong ti agsapa
naupal kenka

*

nakakuykuyem
pangta allawig, lidem
isemmot’ kamang

*

agsamsampaga
naisalsalumina
agsabong rikna

*

ay, agbusbusel
nagpadaga a daniw
siit ken rosas

****

Advertisements

One Comment to “Haiku by Friends”

 1. Talaga nga makangted iti inspirasyon dagiti haiku ni apo Bagni. kasta met iti haiku dagiti gagayyem na.

  I would like to add the Tagalog version of my “Pagkitaan” or “Rendezvous”. The 5-7-5 form is maintained:

  Tagpuan

  Magkita nga, fren
  Malayo man ang lakbay
  Internet naman.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: